Co w przypadku popełnienia przestępstwa?

Większość czynów zabronionych zawartych w doktrynach prawa karnego jest ścigana z urzędu, czyli z oskarżenia publicznego. Każdy człowiek praworządny i kierujący się zasadami moralnymi, jeśli jest świadkiem przestępstwa, ma obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Co to jest odpowiedzialność karna?

Zgodnie z Kodeksem karnym odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnił czyn zabroniony, który został zawarty w ustawie obowiązującej w czasie popełnienia tego czynu. Innymi słowy, sprawca odpowie za swój czyn, jeśli został on sprecyzowany w przepisach prawa karnego. Jeśli tak nie jest, oznacza to, że nie ma przestępstwa.

Co w przypadku popełnienia przestępstwa?

Jeśli doszło do popełnienia przestępstwa, za które grozi odpowiedzialność karna, rozpoczyna się postępowanie karne. Składa się ono z trzech etapów. Pierwsze z nich to postępowanie przygotowawcze, czyli policja lub prokurator ustala, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego przez prawo karne oraz czy kwalifikuje się je jako przestępstwo. Następnym etapem jest postępowanie sądowe, w którym ustala się, czy prawo zostało złamane oraz ustalany jest wymiar kary. Ostatnie jest postępowanie wykonawcze, które polega na wykonaniu kary, od razu po ogłoszeniu wymiaru kary.

Czy wszyscy mają prawo do obrońcy?

Konstytucja zapewnia każdemu, przeciw któremu prowadzone jest postępowanie karne do obrony, we wszystkich etapach postępowania. Podejrzany może wystąpić z wnioskiem o obrońcę z urzędu, jeśli wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony z wyboru. Na etapie postępowania sądowego oskarżony może ubiegać się o obrońcę z urzędu, jeżeli nie ma obrońcy z wyboru. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, osoby niewidome, głuchonieme oraz w przypadku, gdy sąd ma wątpliwość, czy osoba świadomie dokonała czynu zabronionego, należy się adwokat z urzędu. To samo dotyczy osób, u których zaistniała wątpliwość, czy stan psychiczny oskarżonego pozwala na udział w postępowaniu i samodzielną obronę. W przypadku poszukiwań obrońców z wyboru w mieście Łodzi, najlepiej skorzystać z Internetu i wpisać w Google: adwokat Łódź sprawy karne, a ofert będzie bez liku.